Smlouva o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

(Smlouva se řídí ustanovením § 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)


Smlouvu uzavírají níže uvedené strany:

Společnost:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Jejímž jménem jedná
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
se sídlem: Ke Koulce 646/2, 15000 Praha 5, Česká Republika
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
Bank. spojení: 1122927001/5500, Raiffeisenbank a.s.
Vedena u: Městský soud v Praze, spisová značka C 91425
Jejímž jménem jedná Radek Mach na základě plné moci jednatele společnosti
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených v této smlouvě a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Zprostředkovatele poskytovat Prodejci služby blíže specifikované v článku 2 a přílohách č. I této smlouvy (dále jen „Služby“) a na druhé straně závazek Prodejce zaplatit Zprostředkovateli za Služby odměnu podle článku 3 této smlouvy a jejich příloh č. II.

 

2. Poskytované služby

Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Prodejci Služby v oblasti zprostředkování finančních a telekomunikačních služeb koncovým zákazníkům Prodejce (dále jen „Uživatelům“) za produkty a služby prodávané Prodejcem zejména prostřednictvím internetu (dále jen „Projekty“), v souladu s touto smlouvou a v rozsahu mezi smluvními stranami dále dohodnutém v přílohách č. I. Zprostředkovatel může v rámci Služby a dle dohody s Prodejcem zajistit propagaci Projektu. Služby telekomunikačního charakteru budou poskytovány prostřednictvím telefonních a mobilních telefonních operátorů v oblastech pokrytých příslušným rádiovým signálem či v pevné síti daného operátora. Zprostředkovatel bude pro zajištění poskytování Služeb využívat produktů svých obchodních partnerů a dodavatelů, zejména pak pro zajištění plateb mezi Uživateli a Prodejcem v rámci Projektu.

 

3. Odměna Zprostředkovatele

a)   Prodejce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za Služby podle této smlouvy odměnu. Výše této odměny bude vyčíslena v přílohách č. II této smlouvy, které se okamžikem jejího podpisu stávají nedílnou součástí této smlouvy.

b)   Přílohy č. II této smlouvy, nazvané „Specifikace cen“, obsahují tarifní ceny pro Služby a vyčíslení nákladů Zprostředkovatele za tyto Služby. Dále budou v přílohách č. II vyčísleny objemové slevy na odměně Zprostředkovatele (dále jen „Bonus“) a také případné poplatky vybírané v souladu s touto smlouvou.

c)   Prodejce se zavazuje platit měsíční poplatek za poskytování služeb. Minimální výše poplatku je 200 Kč bez DPH a pokrývá provoz až 3 Projektů, platebních metod nebo klíčových slov u SMS. Za každý další Projekt, platební metodu nebo klíčové slovo se poplatek zvyšujo o 25 Kč bez DPH. Maximální výše poplatku je 750 Kč bez DPH.

 

4. Platební podmínky

a)   Zprostředkovatel zajistí Prodejci statistické přehledy transakcí v reálném čase na svých internetových stránkách (dále jen „Statistika“). Statistika má informativní charakter a nezahrnuje poplatky ani Bonusy.

b)   Nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce, pokud není v přílohách stanoveno jinak, doručí Zprostředkovatel Prodejci vyúčtování veškerých transakcí uskutečněných za předcházející kalendářní měsíc (dále jen „Vyúčtování“) v rámci plnění této smlouvy. Prodejce provede kontrolu Vyúčtování a pokud do 5 dnů nevyjádří nesouhlas, Vyúčtování se považuje za odsouhlasené. Za doručení se považuje vystavení Vyúčtování na internetových stránkách Zprostředkovatele a/nebo zaslání elektronickou poštou.

c)   Převod plateb od Uživatelů Prodejci se realizuje jednou měsíčně, vždy 55 dnů po skončení daného kalendářního měsíce, není-li v přílohách stanoveno jinak, a to dle schváleného Vyúčtování. Variabilní symbol převodu plateb bude vždy číslo této smlouvy, není-li v přílohách stanoveno jinak. Na základě Vyúčtování vystaví Zprostředkovatel k tíži Prodejce fakturu na částku nákladů za Služby za dané období, a to se splatností k 55 dni po skončení daného měsíce. Připadá-li den splatnosti na státní svátek nebo den pracovního volna, bere se pro účely prodlení nejbližší další pracovní den. Celou Uživateli zaplacenou částku si Prodejce zanese do účetnictví a případně z ní odvede DPH. Prodejce je povinen vystavit Uživateli daňový doklad na jím zaplacenou částku na žádost konkrétního Uživatele.

d)   Smluvní strany se dohodly, že budou provádět započtení vzájemných pohledávek a závazků vyplývajících z této smlouvy. Provedený zápočet bude oznámen společně s vystavenou fakturou Zprostředkovatele dle odstavce c) tohoto článku. Část pohledávky Prodejce, která převyšuje pohledávku Zprostředkovatele bude, uhrazena na bankovní účet Prodejce ve sjednané lhůtě splatnosti dle odstavce c) tohoto článku. Část pohledávky Zprostředkovatele, která převyšuje pohledávku Prodejce, bude uhrazena na bankovní účet Zprostředkovatele dle splatnosti vystavené faktury. Vzájemné započítávání pohledávek a závazků je možné jen v rámci Služeb dle této smlouvy.

e)   Minimální částka k převodu po započtení nákladů je 1000 Kč. Bude-li tato částka v daném vyúčtování nižší, bude se převádět do následujícího měsíce.

f)   Pokud by bylo pozastaveno poskytování Služeb Zprostředkovatelem z důvodů porušení smluvních povinností dle odstavce c) článku 9, je Zprostředkovatel oprávněn požadovat po Prodejci poplatek za obnovu poskytování Služeb ve výši 1500 Kč včetně DPH.

g)   Ocitne-li se Prodejce v prodlení s plněním závazků podle této smlouvy delším než 15 dnů, je Zprostředkovatel oprávněn zaslat Prodejci upomínku, popřípadě upomínky o zaplacení dlužné částky s uvedením náhradního termínu plnění. Prodejce se zavazuje uhradit náklady na vystavení a zaslání každé takové upomínky ve výši 50 Kč bez DPH. Prodejce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s případným vymáháním pohledávky Zprostředkovatele za Prodejcem. Dále je Zprostředkovatel oprávněn účtovat Prodejci ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady dlužné částky úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z původní dlužné částky.

h)   Ocitne-li se Zprostředkovatel v prodlení s plněním závazků podle této smlouvy delším než 15 dnů, je Prodejce oprávněn zaslat Zprostředkovateli upomínku, popřípadě upomínky o zaplacení dlužné částky s uvedením náhradního termínu plnění. Prodejce je oprávněn účtovat Zprostředkovateli ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady dlužné částky úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z původní dlužné částky.

i)   Prodejce je povinen uhradit Zprostředkovateli na jeho bankovní účet poplatek za zřízení Služby ve výši 1500 Kč včetně DPH nebo 60 Eur včetně DPH, a to do 7 dní ode dne podpisu této smlouvy a vystavení faktury Zprostředkovatelem Prodejci.

j)   V případě změny právní formy Prodejce nebo jeho obchodního jména se poplatek dle bodu i) tohoto článku neplatí.

k)   Při převodu stávajícího Projektu od jiného provozovatele platí Prodejce náklady spojené s převodem ve výši 100 Kč bez DPH nebo 4 Eur bez DPH za každý takový převod. Tato částka se započte v prvním vyúčtování Služeb. Poplatek dle bodu i) tohoto článku se v takovém případě neplatí.

 

5. Práva a povinnosti Zprostředkovatele

a)   Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout Prodejci na jeho žádost veškerou nutnou součinnost při implementaci systému Xpay.CZ a při jeho provozu, a to v rozsahu obvyklém. Za rozsah nad obvyklý rámec se považují zejména programátorské práce, analytické a poradenské činnosti.

b)   Zprostředkovatel se zavazuje, že zajistí provoz systému Xpay.CZ, a to včetně veškerého potřebného HW a SW vybavení. Časová dostupnost služeb poskytovaných zprostředkovatelem prodejci nesmí v průběhu kalendářního měsíce klesnout pod hodnotu 99%.

c)   Zprostředkovatel se zavazuje zpřístupnit Statistiku Prodejci. Příslušnou adresu internetové stránky a přístupové údaje Zprostředkovatel sdělí Prodejci ihned poté, co započne plnění na základě této smlouvy.

d)   Zprostředkovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality poskytovaných služeb a u služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory.

e)   Zprostředkovatel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v technickém řešení co nejdříve, bude-li to technicky možné do 24 hodin. Stejně bude Zprostředkovatel postupovat i v případech, kdy je závada způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku (vyšší moc).

f)   Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu souladu informací o Projektu uvedených v ohlašovacím formuláři a reálnou podobou Projektu Prodejce. V případě zjištění nesouladů mezi skutečností a popisem Projektu v ohlašovacím formuláři je Zprostředkovatel oprávněn poskytování Služeb okamžitě zastavit.

g)   Zprostředkovatel je dále oprávněn zastavit poskytování Služeb v následujících případech:

-   kdy je Projekt v rozporu s touto smlouvou nebo obchodními podmínkami poskytování Služeb Zprostředkovatele,

-   kdy je Projekt v rozporu s platným právním řádem státu, na jehož území je poskytován,

-   kdy je Projekt v rozporu s podmínkami poskytování Služeb obchodních partnerů Zprostředkovatele (viz. přílohy č. I), které Zprostředkovatel využije v rámci plnění svého závazku podle této smlouvy,

-   kdy Prodejce neplní své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy,

-   porušení ustanovení dle odstavce c) článku 9,

h)   Zprostředkovatel je oprávněn změnit podstatné technické parametry Služby, které nevyžadují součinnost Prodejce a pokud taková změna bude důsledkem podstatných změn technických parametrů služby poskytované Zprostředkovateli ze strany jeho externích partnerů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb, jehož služeb využije Zprostředkovatel v rámci plnění svého závazku podle této smlouvy nebo důsledkem nevyhnutelných technologických změn k zajištění stejné nebo vyšší kvality poskytovaných Služeb. V případě, že je vyžadována součinnost Prodejce, bude o takových změnách informován Zprostředkovatelem nejméně 14 dnů předem.

i)   Zprostředkovatel je povinen poskytovat telefonickou a emailovou podporu Uživatelů, a to v rozsahu a v rámci Služeb, zejména plateb mezi Uživateli a Prodejcem. Telefonickou podporu se živou obsluhou musí být pro Uživatele dostupný v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hodin. Po zbytek času je Zprostředkovatel povinen zajistit alespoň telefonickou záznamovou službu. Zprostředkovatel je povinen řešit dotazy a reklamace uživatelů bez zbytečného odkladu, tak aby nedocházelo k poškozování dobrého jména Projektů či Služby.

 

6. Práva a povinnosti Prodejce

a)   Prodejce je povinen implementovat komunikační protokoly a služby systému Xpay.CZ, v souladu s technickou dokumentací, jejíž aktuální verzi lze stáhnout na webových stránkách www.xpay.cz, a to ve lhůtě 6 kalendářních měsíců ode dne podpisu této smlouvy v rozsahu nutném pro plnění této smlouvy a jejích dodatků a příloh. K tomuto je oprávněn si vyžádat součinnost Zprostředkovatele a to v rozsahu obvyklém dle odstavce a) článku 5.

b)   Prodejce se zavazuje užívat služby poskytované mu Zprostředkovatelem podle této smlouvy v souladu s platným právním řádem České republiky, dobrými mravy, všeobecně uznávanými normami společnosti a touto smlouvou.

c)   Prodejce se zavazuje předkládat Zprostředkovateli ke schválení písemně úplný popis Projektu, který má v úmyslu provozovat s využitím Služeb. Popis Projektu musí vždy obsahovat název Projektu, přesnou charakteristiku, způsob a obsah komunikace s Uživatelem, způsob propagace Projektu, popis produktů či služeb prodávaných Prodejcem v rámci Projektu a další nezbytné informace potřebné pro Zprostředkovatele k řádnému plnění jeho závazku podle této smlouvy. Popis Projektu předloží Prodejce nejpozději do 3 pracovních dní před zprovozněním Projektu, nedohodnou-li se na jiném způsobu či lhůtě. Za novou službu se považuje i připojení nové platební metody v rámci poskytovaných Služeb Zprostředkovatelem pro stávající Projekt. Dohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu ohlašování a schvalování Projektů, musí jít vždy o písemnou nebo elektronickou formu komunikace, kterou bude Zprostředkovatel archivovat.

d)   Prodejce se zavazuje, že nebude s využitím Služby realizovat žádný Projekt, který nebude řádně schválen Zprostředkovatelem. Za řádné schválení Projektu se považuje dodání identifikačních parametrů Projektu Prodejci.

e)   Po schválení příslušného Projektu Zprostředkovatelem již není Prodejce oprávněn měnit obsah a rozsah produktů či služeb, ledaže se na oprávnění měnit obsah a rozsah produktů či služeb dohodne se Zprostředkovatelem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového oprávnění podléhá každá taková změna opětovnému schvalování dle odstavce c) tohoto článku.

f)   Prodejce se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality služeb v závislosti na charakteru využívané platební metody. V případě jednorázového výpadku služeb na straně prodejce delšího než 60 minut má Zprostředkovatel právo přerušit poskytování služeb Prodejci do doby, kdy bude informován o jeho odstranění. Toto přerušení nepodléhá poplatku dle odstavce e) článku 4.

g)   Prodejce je povinen Zprostředkovateli a jeho obchodním partnerům, jejichž služeb využije pro poskytování Služby zpřístupnit Projekt, včetně všech jeho produktů a služeb, zpravidla poskytnutím přístupového jména a hesla či jiným způsobem.

h)   Prodejce je povinen poskytovat telefonický a emailový helpdesk pro Uživatele, jejichž dotaz či reklamace nesouvisí přímo se Službou – platbou samotnou. Prodejce je povinen řešit dotazy a reklamace uživatelů bez zbytečného odkladu, tak aby nedocházelo k poškozování dobrého jména Projektu či Služby.

i)   Odkaz s kontakty na telefonickou a emailovou podporu uvede Prodejce zejména na internetových stránkách Projektu, příp. v tištěném či audiovizuálním médiu společně s informací o ceně a provozovateli. Znění této informace obdrží od Zprostředkovatele a Prodejce ho použije v nezměněné formě, pokud se se Zprostředkovatelem nedohodl jinak.

j)   Prodejce je povinen aktualizovat informace o platbě pro Uživatele, zejména informace o ceně, telefonní číslo pro provedení platby a text SMS (klíčové slovo). Pokud by došlo díky porušení této povinosti k zaslání chybné SMS zákazníkem, je povinen Prodejce nahradit Uživatelům způsobenou škodu.

 

7. Důvěrné informace

Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, data a skutečnosti (dále jen “Informace”), které se dozví v průběhu své spolupráce, budou udržovat v tajnosti a zacházet s nimi jako s utajovanými, a to i v průběhu dvou let po skončení platnosti této smlouvy. Výjimkou jsou Informace, které

a)   jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než v důsledku zveřejnění smluvní stranou zavázanou k důvěrnosti,

b)   byly druhé smluvní straně známy jako neutajované dříve, než byly sděleny stranou, které utajované Informace náleží,

c)   bude nutné sdělit třetí osobě v rozsahu nezbytně nutném k plnění této smlouvy za podmínky, že tato třetí osoba bude zavázána utajovat Informace ve stejném rozsahu jako strana, která jí Informace sděluje.

 

8. Ochrana osobních údajů

a)   Smluvní strany této smlouvy jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

b)   Zprostředkovatel je povinen přijmout taková opatření (personálního, technického a organizačního charakteru), aby při jakémkoli nakládání s osobními údaji Uživatelů podle této smlouvy nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k jakýmkoliv jiným údajům o Uživatelích, které mají povahu osobních údajů, a jde-li o mobilní telefonní čísla nebo e-mailové adresy, k neoprávněným přenosům mobilních telefonních čísel nebo e-mailových adres, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost Zprostředkovatele trvá i po skončení této smlouvy.

c)   Prodejce je povinen přijmout taková opatření (personálního, technického a organizačního charakteru), aby při jakémkoli nakládání s osobními údaji Uživatelů podle této smlouvy nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k jakýmkoliv jiným údajům o Uživatelích, které mají povahu osobních údajů, a jde-li o mobilní telefonní čísla nebo e-mailové adresy, k neoprávněným přenosům mobilních telefonních čísel nebo e-mailových adres, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost Prodejce trvá i po skončení této smlouvy.

 

9. Sankční ujednání a náhrada škody

a)   Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost z tohoto závazkového vztahu a druhé smluvní straně vznikne tímto porušením škoda, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 373 a následujících obchodního zákoníku v platném znění.

b)   Prodejce odpovídá za škodu způsobenou Zprostředkovateli takovým porušením této smlouvy ve znění jejích dodatků a příloh, že bude Služby využívat jiným než smluveným způsobem, obzvláště pak pokud s využitím Služeb bude poskytovat produkty či služby, které jsou v rozporu s platným právním řádem státu, na jehož území jsou poskytovány nebo jsou rozporu s dobrými mravy nebo všeobecně uznávanými normami společnosti.

c)   Pokud by Prodejce porušil některou z těchto svých smluvních povinností a v rozporu s touto smlouvou:

-   užíval Služby jinak než v souladu s platným právním řádem České republiky, dobrými mravy, všeobecně uznávanými normami spol